O upisu

GSSST se ponosi svojom sposobnošću prepoznavanja potencijala kroz sveobuhvatnu proceduru upisa učenika, a koja uključuje intervju sa svakim kandidatom. Među osnovnim preduslovima za upis je kompetencija sporazumijevanja na engleskom jeziku, koja se testira kroz pisanu komponentu prijemnog ispita i intervjua koji sprovode predstavnici nastavnog osoblja i rukovodstva Gimnazije.

Prilikom apliciranja, svaki kandidat dužan je predati svjedočanstva o uspjehu i vladanju za prethodna četiri razreda osnovne škole, rezultate eksterne mature, rodni list i uvjerenje o državljanstvu. Bitno je naglasiti da razumijemo da se budući uspjeh kandidata ne može procijeniti isključivo na osnovu prethodnih rezultata i naše nastavno osoblje je obučeno da prepozna sposobnosti kandidata unutar određenog skupa predmeta, kao i da vrednuje postignuća u vannastavnim aktivnostima. Stoga je intervju naročito važna komponenta prilikom procjene kandidata za upis.