Konkurs za upis učenika u prvi razred Gimnazije SSST

Konkurs za upis učenika u prvi razred Gimnazije SSST

GIMNAZIJA SSST – SSST GYMNASIUM

 

Gimnazijassst-logo

 

Na osnovu člana 78. i 79. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17objavljuje

 

KONKURS

 

za upis učenika u prvi razred Gimnazije SSST – SSST Gymnasium (GSST)   u školskoj 2018/2019. godini

 

Opšte napomene:

–     Ovaj Konkurs se objavljuje je u skladu sa Rješenjem o radu Gimnazije (Broj: UP-11-01-38-23218-11/16 od 05.04.2016. godine), Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, te pravilima Gimnazije SSST

–     Kandidat može aplicirati na Konkurs uz polaganje prijemnog ispita iz engleskog jezika i položene eksterne mature/stečene diplome osnovne škole.

–    Konačna rang-lista će biti objavljena 18. jula 2018. godine na službenoj web stranici Gimnazije SSST: www.gimnazijassst.edu.ba

 

Potrebna dokumenta za upis:

–    Obrazac za prijavu

–     Svjedočanstva o završenom VI, VII, VIII i IX razredu, original; za učenike sa inostranim školskim svjedočanstvima, potrebno je rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava

–    Uvjerenje o položenoj eksternoj maturi, original

–    Izvod iz matične knjige rođenih, ovjerena kopija

–    Druga dokumenta (dokazi o osvojenim priznanjima)

 

Bodovanje:

Broj bodova za upis u Gimnaziju SSST određuje se na slijedeći način:

–     40 bodova za ukupni uspjeh od VI do IX razreda osnovne škole; kod kandidata sa istim ukupnim brojem bodova, prednost će imati kandidati koji su osvojili relevantne nagrade i priznanja na nivou kantona, Federacije BiH, i Bosne i Hercegovine

–    20 bodova za ukupni rezultat eksterne mature

–    40 bodova za uspjeh na prijemnom ispitu GSSST

 

Konkurs ostaje otvoren od 27. juna do 12. jula 2018. Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

 

Gimnazija SSST Bistrik 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina